Cơ sở duy nhất

83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 31.000 VNĐ/100g
Giá: 31.000 VNĐ/100g
Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 31.000 VNĐ/100g
Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 29.000 VNĐ/100g
Giá: 23.000 VNĐ/100g
Giá: 25.000 VNĐ/100g